Nepoužívame cookies tretích strán. Nemeriame návštevnosť. Tento web používa len cookie na účely prihlásenia užívateľa na stránku. Ďalšie informácie
   Slovak | English

PRAVIDLÁ DRAŽBY a OBCHODNÉ PODMIENKY

PRED REGISTRÁCIOU SI PREČÍTAJTE POZORNE
 1. Registrácia
 2. Začiatok dražby
 3. Prijímanie ponúk
 4. Navyšovanie ponúk
 5. Ukončenie dražby
 6. Platba
 7. Víťazi dražby a náklady na dopravu
 8. Pravosť dražených predmetov
 9. Neuhradenie platby dražiteľom
 10. Právne dôsledky
 11. Zrieknutie sa zodpovednosti
 12. Interpretácia
 13. Prijatie dražobných podmienok

Všetky ceny sú uvedené v EUR (€).

Zákazníci v ďalšom texte sa označujú ako dražitelia alebo kupujúci.

Prevádzkovateľ dražby, spoločnosť OFF sportswear, s.r.o. je tomto texte označovaná ako IceHockeyAuctions.com

I. Registrácia

Po vyplnení a odoslaní registračného formulára dostanete potvrdzovací e-mail. Kliknutím na odkaz tam aktivujete svoj účet. Vaša registrácia zostáva v platnosti pre všetky budúce aukcie. Užívateľské meno a heslo zostávajú v platnosti, pokiaľ ich nezmení registrovaný užívateľ. Ak ste zabudli svoje heslo, nové môžete získať kliknutím na odkaz zabudnuté heslo odkaz za účelom získania nového hesla vám bude zaslaný.

Aktívnych dražiteľov overujeme telefonicky počas aukcií. Budeme vám volať z čísla 0908 709 441. V súčasnosti sa neplatí žiadny registračný a overovací poplatok. Ak máte problémy s registráciou, môžete nás kontaktovať na adrese info@icehockeyauctions.com alebo priamo kontaktovať nášho programátora na adrese rchlebec@studiostyle.sk.

II. Začiatok dražby

Ponuky môžete začať posielať hneď, ako bude váš účet aktívny. Aktívna dražba je viditeľná na titulnej stránke www.icehockeyauctions.com. Akceptované sú iba online ponuky. Ak máte problémy s dražením, obráťte sa na adresu info@hokej-shop.sk .

III. Prijímanie ponúk

Po zadaní ponuky ju z akéhokoľvek dôvodu nie je možné odvolať. IceHockeyAuctions.com si vyhradzuje právo prijať alebo odmietnuť ktorúkoľvek ponuku. Ak bude používateľ počas aukcie neoverený a neodpovie na pokusy o telefonické spojenie, SMS alebo e-mail s cieľom overiť jeho účet, môžu byť jeho ponuky odstránené.

IV. Navyšovanie ponúk

Dražené položky budú predané tomu, kto ponúkne najvyššiu cenu. Aktuálnu ponuku môžete prebiť navýšením o akúkoľvek sumu od 1 EUR vyššie. IceHockeyAuctions.com si vyhradzuje právo prijať alebo odmietnuť ktorúkoľvek ponuku podľa pravidiel a podmienok. Ak bude používateľ počas aukcie neoverený a neodpovie na pokusy o telefonické spojenie, SMS alebo e-mail s cieľom overiť jeho účet, môžu byť jeho ponuky odstránené. Akonáhle je ponuka odoslaná, z akéhokoľvek dôvodu ju nie je možné odvolať.

V. Ukončenie dražby

Pri každej draženej položke je odpočítavanie. Dražba sa skončí, keď odpočítavanie dosiahne nulu a neprichádzajú žiadne vyššie ponuky. Ak odpočítavanie prichádza ku koncu a je zaznamená ponuka, k času od poslednej ponuky sa pripočítajú 2 minúty. Aukcia pokračuje, kým nepríde žiadna ponuka, 2 minúty po poslednej ponuke.

Inými slovami, aukcia každej jednotlivej draženej položky je otvorená dokým budú ponuky prichádzať v predĺženom časovom období 2 minút od poslednej zaznamenanej ponuky, najneskôr však do 24:00.

VI. Platba

IceHockeyAuctions.com sprostredkováva dražby pre rôznych klientov, každý z nich si organizuje odovzdávanie dražených predmetov v rámci svojich pravidiel. Na konci dražby je zoznam kontaktov na úspešných dražiteľov zaslaný zadávateľovy dražby. Vo všeobecnosti platí, že víťazní uchádzači budú kontaktovaní e-mailom s podrobnosťami o platbách a preprave, prípadne osobnom prebratí dražených predmetov. Ak vás nikto nebude kontaktovať, kontaktujte nás. Pokiaľ dražby organizuje IceHockeyAuctions.com, platia ďaľšie podmienky.

VII. Víťazi dražby a náklady na dopravu

Dražiteľ súhlasí s tým, že uhradí všetky náklady IceHockeyAuctions.com vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vznikli pri pokuse o inkasovanie akýchkoľvek súm splatných v súvislosti so odovzdávaním dražených predmetov víťazovi dražby. IceHockeyAuction.com bude postupovať právnou cestou proti každému uchádzačovi, ktorý sa pokúsi vzdať sa víťaznej ponuky (ponúk), a vyhradzuje si právo odvolať sa na všetky dostupné opravné prostriedky na základe podmienok tejto dohody a platných právnych predpisov.

VIII. Pravosť

Dbáme na to, aby všetky dražené predmety boli 100% autentické. Dražené predmety poskytujú kluby alebo hráči, ktorí sú zodpovední za ich pravosť. Ak je to možné, dražené predmety vždy expedujeme s osvedčením (alebo listom) o pravosti.

IX. Neuhradenie platby dražiteľom

Kupujúci súhlasí s tým, že uhradí všetky náklady spoločnosti IceHockeyAuctions.com vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vznikli pri pokuse o inkasovanie akýchkoľvek súm splatných v súvislosti so službami IceHockeyAuctions.com kupujúcemu. IceHockeyAuctions.com bude postupovať právnou cestou proti každému dražiteľovi, ktorý sa pokúsi vzdať sa víťaznej ponuky (ponúk), a vyhradzuje si právo odvolať sa na všetky dostupné opravné prostriedky na základe podmienok tejto dohody a platných právnych predpisov.

X. Právne dôsledky

Všetky spory alebo konflikty, ktoré vzniknú medzi dražiteľom a IceHockeyAuctions.com a/alebo na základe týchto podmienok, budú riešené podľa právnych predpisov Slovenskej Republiky. Súhlasom s týmito podmienkami, dávate súhlas s osobnou jurisdikciou v Slovenskej republike. V prípade sporu sa dražiteľ/kupujúci zaväzuje, že zaplatí prevádzkovateľovi dražby, a jeho zákazníkom primerané poplatky za právne zastúpenie a náklady spojené s inkasom finančných prostriedkov, plus 1,5% úrok mesačne z každého nezaplateného zostatku od pôvodného dátumu splatnosti do dňa, kedy budú všetky zostatky vyplatené.

XI. Zrieknutie sa zodpovednosti

IceHockeyAuctions.com si tiež vyhradzuje právo odvolať sa na všetky obrany a/alebo práva dostupné na základe podmienok tejto zmluvy, platných právnych predpisov a obchodných zákonov Slovenskej republiky. IceHockeyAuctions.com nemôže byť zodpovedný za akékoľvek problémy týkajúce sa internetového pripojenia, internetového prenosu, alebo problémov so serverom. Ak počas posledného dňa aukcie nastanú akékoľvek problémy tohto druhu, IceHockeyAuctions.com podľa vlastného uváženia rozhodne, či dražbu zachová v jej súčasnej podobe, alebo sa rozhodne pridať ku všetkým draženým položkám ďalší čas. IceHockeyAuctions.com si tiež vyhradzuje právo prijať alebo odmietnuť akékoľvek, alebo všetky ponuky od dražiteľov.

XII. Interpretácia

Každá podmienka a ustanovenie týchto obchodných podmienok sa bude vykladať ako samostatné a odlišné. V prípade, že akékoľvek také ustanovenie alebo ustanovenie bude považované súdom s príslušnou jurisdikciou za neplatné, úplne alebo sčasti, zostávajúce ustanovenia a ustanovenia zostanú v platnosti a sú pre obe strany záväzné. Tieto obchodné podmienky tvoria úplnú dohodu medzi IceHockeyAuctions.com a kupujúcim/dražiteľom.

XIII. Prijatie obchodných podmienok

Registrácia a/alebo pridávanie ponúk do dražby predstavuje súhlas týmito obchodnými podmienkami a súhlas a stávajú sa pre dražiteľa právne záväznými.

Pravidlá inšpirované www.gamewornauctions.net. Ďakujeme.